از غدیر تا عاشورا
96 بازدید
تاریخ ارائه : 11/18/2011 2:55:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

میان ظهر عاشورا // یزید خفته دوران......

زگور خفته اش برخاست //به قصد قتل دلداران

.................

.................

خوارج در لباس دین//به روی نیزه ها قرآن......

حلول روح دجال است//در این شبراهه ی مرموز

....................

علی برخیز و باطل کن //بساط این دغلبازان

که اینان جامه حق را بپوشاندند تن شیطان

.........................